“Quem sabe o que planta

“Quem sabe o 
que planta
Não teme a
 colheita.”